ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ


Διατηρούμε διαπιστευμένη πολιτική Επιχειρηματικής Συνέχειας, Ασφάλειας και Ανάκτησης Δεδομένων όπως προβλέπεται από την πιστοποίησή μας ως ΑΕΟ (Authorized Economic Operator). Χωρίς τις ηλεκτρονικά αποθηκευμένες πληροφορίες μας που απαιτούντα ώστε να προσφέρουμε υπηρεσίες Μεταφοράς, Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας δεν είμαστε σε θέση να επιδιώξουμε και να παράγουμε τις υπηρεσίες μας.

Η πληροφόρηση αυτή σχετίζεται με εποπτικές αρχές, λογιστικές και τελωνειακές εγγραφές, πελάτες, προμηθευτές, εταίρους, ανταποκριτές και υπεργολάβους, όπως επίσης και με λειτουργικά ζητήματα εισαγωγών, εξαγωγών, διελεύσεων transit, χειρισμού φορτίων, αποθηκεύσεις, συσκευασία, μεταφορικό εξοπλισμό, ναύλους, όρους μεταφοράς, τεκμηρίωση, δρομολόγια και οποιαδήποτε άλλη συναφή με τις εργασίες μας πληροφορία. Τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται σε ηλεκτρονική αλληλογραφία και τεκμηρίωση κάθε απαίτησης και εργασίας και στα αρχεία μας ERP, CRM και EDI. Δεδομένου ότι υπάρχει συνεχής ηλεκτρονική καταχώρηση, ροή και ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων, η ασφάλειά τους εξαρτάται από τις πρόνοιες ασφάλειας του ηλεκτρονικού μας συστήματος (IT).

Για τους λόγους αυτούς έχουμε εγκαταστήσει πολιτική ασφάλειας που συνοψίζεται ως εξής:
  1. Προστασία από Απειλές και Αδυναμίες: Οφείλουμε να προστατεύουμε το σύστημά μας ΙΤ από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, συνειδητές ή ατυχηματικές, που μπορεί να διαταράξουν τη λειτουργία μας. Η προστασία αυτή αναφέρεται στην εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών.
  2. Πολιτική Ορθής Χρήσης: Διατηρούμε ανθρώπινους πόρους για παραγωγική και απατελεσματική λειτουργία. Επιπρόσθετα όμως διοικητικά και νομικά ζητήματα που αφορούν ηθική συμπεριφορά πρέπει να συνυπολογίζονται ώστε να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των πληροφοριών.
  3. Επιχειρηματική συνέχεια: Η ασφάλεια του συστήματις ΙΤ αποσκοπεί να προστατεύσει την εταιρεία από εύρος απειλών ώστε να ελέγχεται η επιχειρηματική συνέχεια, να ελαχιστοποιούνται επιχειρησιακές ζημιές και να μεγιστοποιούνται οι απόδόσεις των επενδύσεών μας και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες.
  4. Προστασία περιουσίας και τεχνολογίας: Όλες οι διεργασίες, διαδικασίες και αποθηκευμένες πληροφορίες της εταιρείας αποτελούν εταιρικό κεφάλαιο προσβάσιμο μέσω του συστήματος ΙΤ. Η πολιτική ασφάλειας εστιάζεται σε ηλεκτρονικά μεταδιδόμενες και επεξεργαζόμενες πληροφορίες και για τούτο στην προστασία των τεχνολογιών λήψης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και μετάδοσης. ΟΠΙ ίδιες αρχές ισχύουν για την ασφάλεια πληροφοριών που διακινούνται σε φυσική μορή εγγράφων ή προφορικής επικοινωνίας.