ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ


Η Επιχειρηματική Ηθική συμπεριλαμβάνει δεοντολογία που οδηγεί τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση συμπεριφέρεται προς το εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον. Ο κώδικάς μας Επιχειρηματικής Ηθικής έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό EBEN (European Business Ethics Network) από το 2010 ως συμμορφούμενος με τα πρότυπα Επιχειρηματικής Ηθικής Συμπεριφοράς ενώ σε ετήσια βάση διεξάγεται έλεγχος συμβατότητας και επικαιροποίηση της πιστοποίησης από το EBEN. Στα πλαίσια του Κώδικά μας Επιχειρηματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης δεσμευόμαστε να λειτουργούμε σύμφωνα με τους νόμους και να διατηρούμε την υψηλότερη φήμη για ακεραιότητα στις επιχειρησιακές μας πρακτικές και συναλλαγές.

Διευθυντές, ανθρώπινο δυναμικό, προμηθευτές, ανταποκριτές, συνεργάτες και υπεργολάβοι της εταιρείας απαιτείται να διεξάγουν τις εργασίες τους με ηθικό και νόμιμο τρόπο, συνεπή με καθήκοντα, συμφωνίες και ευθύνες που αναλαμβάνουν στην εταιρεία και τους ανθρώπους της και αντίστροφα. Ο Κώδικας έχει εφαρμογή σε όλους τους Διευθυντές, υπαλλήλους, προμηθευτές, ανταποκριτές, συνεργάτες και υπεργολάβους. Παραβίαση του Κώδικα μπορεί να επισύρει πειθαρχική ή/και νομική δράση, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή/και τερματισμού συμβολαίων απασχόλησης, υπαλλήλων, προμηθευτών, ανταποκριτών και υπεργολάβων.

Ο Κώδικάς μας εδράζεται στις παρακάτω αρχές:

  1. Έντιμη και Ηθική συμπεριφορά που συμπεριλαμβάνει διαχείριση πραγματικών ή φαινομενικών συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.
  2. Πλήρη, Δίκαιη, με Ακρίβεια, Έγκαιρη και Κατανοητή Αποτύπωση σε Αναφορές και Έγγραφα Τεκμηρίωσης που η εταιρεία ταξινομεί εσωτερικά ή υποβάλλει σε ρυθμιστικές αρχές.
  3. Συμμόρφωση με Διεθνή και Εθνική Νομοθεσία, Κανονισμούς και Διατάξεις.
  4. Έγκαιρη εσωτερική αναφορά παραβιάσεων του Κώδικα σε αρμόδιο πρόσωπο που καθορίζει ο Κώδικας.
  5. Λογοδοσία για συμμορφώσεις με τον Κώδικα.