ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ


Διαθέτουμε γνώση, εμπειρία, ικανότητα και συμμόρφωση ώστε να διαχειριζόμαστε Μεταφορές, Logistics και δράσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας που συμπεριλαμβάνουν επικίνδυνα εμπορεύματα. Μέρος της Διεύθυνσης και του προσωπικού είναι πιστοποιημένοι και αδειοδοτημένοι προς τούτο. Τακτική εκπαίδευση και ενημέρωση που συμπεριλαμβάνει σεμινάρια και γραπτές εξετάσες εκτελούνται περιοδικά προκειμένου να επικαιροποιείται η συμμόρφωσή μας προς όφελος των πελατών.

Οι μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων είναι ελεγχόμενες από διεθνή πρότυπα που αποσκοπούν στην πρόληψη ατυχημάτων σε ανθρώπους, περιουσία, ζημιών σε περιβάλλον, μέσα μεταφοράς και εμπορεύματα. Όμως το ζήτημα είναι από τη φύση του πολύπλοκο αφού διαφορετικοί κανονισμοί από χώρα σε χώρα διαφορετικών τρόπων μεταφοράς θα μπορούσαν να ποδηγετήσουν το Διεθνές Εμπόριο. Επιπλέον, πέρα από τη μεταφορά, τα επικίνδυνα εμπορεύματα υπόκεινται σε πολλές άλλες μορφές ελέγχου π.χ. ασφάλειας στους τόπους εργασίας, προστασίας του καταναλωτή, αποθήκευσης και περιβαλλοντικής φροντίδας.

Στις αερομεταφορές ο κώδικας IATA DGR αποτελεί την αξιόπιστη πηγή προδιαγραφών που προβλέπουν τη σχετική εκπαίδευση που οδηγεί σε γνώση και συμμόρφωση χειρισμού, συσκευασίας, ετικετοποίησης και τεκμηρίωσης των σχετικών αερομεταφορών. Έχει τύχει αναγνώρισης από όλες της αερογραμμές για περισσότερο από 50 χρόνια και αποτελεί τον πιό πλήρη, ενημερωμένο και φιλικής χρήσης οδηγό, που προέκυψε σε συνεργασία με κυβερνήσεις και τον ICAO (International Civil Aviation Organization).

Στις θαλάσσιες μεταφορές επιστρατεύεται ο Διεθνής Κώδικας IMDG του Διεθνούς Νυτιλιακού Οργανισμού (IMO: International Maritime Organization) ως ομοιόμορφος Διεθνής Κώδικας για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων που προβλέπει μεταξύ άλλων και για ζητήματα συσκευασίας, μεταφορών containers, στοιβασίας και ομαδοποίησης μη συμβατών ανά μονάδα μεταφοράς ουσιών.

Στις οδικές μεταφορές προέχει η Συνθήκη ADR (Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route) που στο πιό σημαντικό της Άρθρο 2 (Προσαρτήματα Α και Β) ελέγχει φύση εμπορευμάτων, συσκευασία, ετικετοποίηση, όπως και ζητήματα κατασκευής, χρήσης και εξοπλισμού οχημάτων για μεταφορά επικινδύνων φορτίων.