ΕΟΦ


Είμαστε μια από τις ελάχιστες εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα και που έχει πιστοποιηθεί ως «Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας» (ΕΟΦ) περιγραφή που αποτελεί την Ελληνική απόδοση του όρου ΑΕΟ: «Authorized Economic Operator». Η πιστοποίησή μας ολοκληρώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 και ο αριθμός του Πιστοποιητικού μας είναι AEOC 0040190 331 3.

Το πιστοποιητικό αυτό δηλώνει ότι είμαστε βιώσιμη, ενήμερη και επαρκώς οργανωμένη επιχείρηση και ότι ο ρόλος μας σε Μεταφορές, Logistics και Εφοδιαστικές Αλυσίδες είναι ασφαλής, ενώ οι εκτελωνιστικές μας εργασίες μας είναι αποδοτικές και συμμορφούμενες με τους κανονισμούς της ΕΕ, δικαιούμενοι έτσι να διεκπεραιώνουμε εκτελωνιστικές εργασίες με τελωναιακά απλουστευμένες διαδικασίες.

Τo πρότυπο ΑΕΟ απότελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των πρoτύπων του ΠΟΤ: Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, WCO: World Customs Organization, και του ρυθμιστικού πλαισίου SAFE (Safe Framework of Standards). Το πλαίσιο αυτό θέτει πρότυπα υποστηρίζοντας τη Διεθνή Τελωνειακή Διαχείριση προς εναρμονισμό και συνεργασία ανάμεσα σε Τελωνειακές Αρχές των χωρών και ανάμεσα στις Αρχές αυτές και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Παγκόσμια Αγορά.

Δημιουργήθηκε από την ΕΕ με την τροποποίηση των κανονισμών ασφαλείας: Customs Code Regulation (EC) 648/2005.

To Άρθρο 5α των κανονισμών προβλέπει ότι οι χώρες μέλη της ΕΕ μπορούν να παρέχουν πιστοποίηση ΑΕΟ σε οικονομικούς φορείς που συμμορφώνονται με τα εξής κριτήρια: τελωνειανή συμμόρφωση, κατάλληλη τήρηση αρχείων, οικονομική βιωσιμότητα και πρότυπα ασφάλειας και σιγουριάς. Στους οικονομικούς φορείς συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Διεθνές Εμπόριο: Εισαγωγείς, Εξαγωγείς, Βιομηχανίες, Εταιρείες Logistics κλπ.

Η πιστοποίηση ΑΕΟ που απονέμεται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ αναγνωρίζεται από όλα τα άλλα κράτη μέλη. Δεν είναι υποχρεωτική μέχρι στιγμής αν και υπάρχουν συζητήσεις να καταστεί υποχρεωτική στο μέλλον, κάτι που εξαρτάται από την πρόοδο που μπορει να συντελεσθεί στην επιδιωκόμενη από χρόνια δημιουργία του ενιαίου ελεύθερου τελωνειακού χώρου ανάμεσα στην ΕΕ και τις Αρχές της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς Μεξικό).