ISO-9001:2008


Eίμαστε η πρώτη εταιρεία υπηρεσιών Μεταφορών, Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα, πού, από το 1994 είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την καινοτόμα πορεία, το πρότυπο ήταν το ISO-9002:1994 που μετά από επικαιροποιήσεις του από τον ISO (International Standardization Organization) μετεξελίχθηκε στο ISO-9001:2008 που διατηρούμε σήμερα. Για την καινοτομία μας αυτή έχουμε βραβευθεί από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου σε ειδική εκδήλωση. Οι πιστοποίησή μας και οι επικαιροποιήσεις της ήταν συνεχείς και ο φορέας πιστοποίησης είναι το BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ως ελεγκτές του συστήματός μας διαχείρισης ποιότητας.

Σύμφωνα με τον ISO το πρότυπο ISO-9001:2008 έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας και σε αυτό το πλαίσιο η επιχείρηση:

  1. Απαιτείται να αποδεικνύει κάθε στιγμή την δυνατότητά της να παρέχει με συνέπεια προϊόντα ή υπηρεσίες που να ικανοποιούν τον πελάτη και να συμμορφούται συνεχώς με την ισχύουσα νομοθεσία και τα τρέχοντα ρυθμιστικά πλαίσια.
  2. Είναι υποχρεωμένη να διευρύνει την ικανοποίηση του πελάτη με αποτελεσματική εφαρμογή που συστήματος που συμπεριλαμβάνει διεργασίες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και διασφάλιση συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τα τρέχον ρυθμιστικό περιβάλλον.

Το πρότυπο βασίζεται σε αρχές ποιοτικής εταιρικής διαχείρισης που προβλέπουν εστίαση στην ικανοποίηση του πελάτη, παρακίνηση και εμπλοκή ανώτατων στελεχών της επιχείρησης, αποδοτικές εσωτερικές διαδικασίες και συνεχή βελτίωση. Η χρήση του ISO-9001:2008 βοηθεί και διασφαλίζει ότι στους πελάτες παρέχονται με συνέπεια υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες που παράγουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η σειρά ISO-9000 εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1987. Ιστορικά όμως η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από το 1959 με την έκδοση του Υπoυργείου Άμυνας των ΗΠΑ MIL-Q-9858 που τροποποιήθηκε από το ΝΑΤΟ το 1969 και αποτέλεσε τη σειρά AQAP.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Λειτουργούν ως κρίσιμοι εφοδιαστικοί κρίκοι και συνδέουν επί μέρους παραγωγικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε εφοδιαστικές αλυσίδες στις οποίες οι μεταφορές είναι ενσωματωμένες. Η ποιότητα χρήσης και αξιοποίησης των προϊόντων (πρώτων υλών, υλικών και εξαρτημάτων για επακόλουθη εισροή σε γραμμές παραγωγής, προϊόντων προς μεταποίηση ή συναρμολόγηση, τελικών και καταναλωτικών προϊόντων κ.λ.π.), και η ικανοποίηση πελατών και καταναλωτών εξαρτώνται κατά μεγάλο ποσοστό από τις συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής.

Η PHOENIX δραστηριοποιείται σε υψηλής ποιότητας Παγκόσμιες θαλάσσιες, αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές και συνδυασμένες, φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές παρέχοντας στους πελάτες της υπηρεσίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσσίδας συμπεριλαμβανομένων,εκτελωνισμού, φορτοεκφόρτωσης, εναπόθεσης, αποθήκευσης και διανομής φορτίων και ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις που προκαλεί στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα της. Για τούτο, εντοπίζει και αξιολογεί τα περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν από τη λειτουργία της και διαχειρίζεται τα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος που εφαρμόζει, έτσι ώστε συνεχώς να διατηρεί και να βελτιώνει την περιβαλλοντική της επίδοση.

Η διοίκηση της PHOENIX δεσμεύεται σε συμμόρφωση με κάθε νομοθετική απαίτηση σχετιζόμενη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και με απαιτήσεις των πελατών της, για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Για τον λόγο αυτό έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. Ο σκοπός του συστήματος είναι ότι όλες οι δραστηριότητες της PHOENIX που αφορούν συναλλαγές με το εσωτερικό και εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον να αναπτύσσονται όχι μόνο κάτω από συνεχή έλεγχο και επαγρύπνηση και να μην εξελίσσονται τυχαία, αλλά και να ανταποκρίνονται στη δέσμευση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών, τις νομοθετικές απαιτήσεις, καθώς και στη δέσμευση για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και πρόληψη της ρύπανσης.

Στα πλαίσια αυτά, αναπόσπαστο στοιχείο της Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος της εταιρείας, αναδεικνύεται η θέσπιση σκοπών και μετρήσιμων στόχων κατά τις τακτικές ανασκοπήσεις της Διοίκησης, που λειτουργούν σαν κύριος μοχλός για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεων του συστήματος που εφαρμόζει.

Τα παραπάνω απαιτούν κατανόηση και ενεργό συμμετοχή όλου του προσωπικού και των προμηθευτών, ώστε το σύστημα να έχει καταλληλότητα και συμφωνία με τους σκοπούς και στόχους Ποιότητας και Περιβάλλοντος και το πνεύμα της δήλωσης αυτής να μεταδίδεται και να διαχέεται σε όλους τους συνεργάτες της.


Αθανάσιος Γ. Καραγιάννης

Chief Executive Officer