ΙΑΤΑ CARGO AGENT


Είμαστε πιστοποιημένοι ως IATA Cargo Agent και ο αριθμός του πιστοποιητικού μας είναι 27-4 7124. Επιχειρήσεις του κλάδου Μεταφορών, Logistics και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που αποδεδειγμένα έχουν τακτική εμπλοκή σε αερομεταφορές μπορούν να ζητήσουν από την IATA (International Air Transport Association) να πιστοποιηθούν μετά από έλεγχο, εφόσον τεκμηριώνουν συμμόρφωση στις προδιαγραφές αερομεταφορών της IATA και στα απαιτούμενα τήρησης της νομοθεσίας.

Η πιστοποίηση της IATA παρέχει στις πιστοποιημένες εταιρείες αναγνωρισιμότητα οικονομικών και επαγγελματικών ικανοτήτων και τους πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο αερομεταφορών των αεροπορικών εταιρειών ώστε να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες αερομεταφοράς.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού IATA Cargo Agent είναι υπό διαχείριση και έλεγχο στα πλαίσια κανονισμών της που προβλέουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και είναι, εγκεκριμένοι από κυβερνήσεις. Τα πιστοποιητικά έχουν ετήσια διάρκεια και είναι ανανεώσιμα.

Η ΙΑΤΑ ιδρύθηκε τον Απρίλο του 1945 στην Αβάνα της Κούβας. Τα ιδρυτικά μέλη της ήταν 57 αερογραμμές από 31 χώρες. Τοτε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της είχε τεχνική μορφή και παρείχε τεχνικές πληροφορίες στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO: International Civil Aviation Organization) που ενσωματώθηκαν στη σύμβαση του Σικάγο, το διεθνές σύμφωνο που ακόμα και σήμερα διέπει τη διεξαγωγή διεθνών αερομεταφορών.

Οι αερομεταφορές αναπτύχθηκαν ταχύτατα στις δεκαετίες που ακολούθησαν και ο κύκλος εργασιών της ΙΑΤΑ διευρύνθηκε. Οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν πέρα από εκείνες ενός εμπορικού συνδέσμου ενώ η ευλυγυσία στον υπολογισμό αεροπορικών ναύλων αναδείχθηκε ώς σημαντικό ζήτημα, οδηγώντας στην απορρύθμισή τους που οδηγήθηκε από τις ΗΠΑ το 1978.

Η ΙΑΤΑ έχει κατοχωρώσει την θέση της ως η έγκυρη φωνή της βιομηχανίας των αερομεταφορών και έχει καταρτίσει διάφορα προγράμματα ενώ είναι σε συνεχή επαφή με τις κυβερνήσεις.

Σημαντικά πρότυπα διεξαγωγής αερομεταφορών ορίζονται από την ΙΑΤΑ, ενώ ένα από τα σπουδαιότερα είναι οι προδιαγραφές αερομεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων ΗΑΖΜΑΤ (Hazardous Materials).