ISO-14001:2004


Πιστεύοντας στη διατήρηση του περιβάλλοντος, είμαστε η πρώτη εταιρεία υπηρεσιών Μεταφορών, Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα, πού, από το 2004 είναι πιστοποιημένη με Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO-9001:2004. Η πιστοποίησή μας και οι επικαιροποιήσεις της ήταν συνεχείς και ο φορέας πιστοποίησής μας είναι το BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL ως ελεγκτές του συστήματός μας.

ο ISO-14001:2004 δείχνει το ενδιαφέρο και πρωτοβουλίες της επιχείρησης στη διατήρηση του περιβλάλλοντος και συμπεριλαμβάνει απαιτήσεις Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με σκοπό να την ενεργοποιήσει ώστε να αναπτύσσει και εφαρμόζει πολιτικές και στόχους που λαμβάνουν υπ’ όψη τους νομικές και άλλες απαιτήσεις που η επιχείρηση προσυπογράφει, όπως και πληροφορίες για σημαντικά ζητήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Εφαρμόζεται σε περιβαλλοντικά θέματα που αναγνωρίζονται ως εκείνα τα οποία μπορεί να θέσει υπό έλεγχο και άλλα που μπορεί να επηρεάσει. Δεν θέτει από την αρχή ζητήματα περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Είναι εφαρμόσιμο σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να ιδρύσει, εφαρμόσει και συντηρήσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμμόρφούμενη με την πολιτική της και να το αποδεικνύει μέσω του συστήματος ως εξής:

  1. Μέσα από αυτοπροσδιορσμό και αυτοδήλωση
  2. Αναζητώντας επιβεβαίωση της συμμόρφωσής της από πλευρές που έχουν ενδιαφέρον στην επιχείριση, όπως πελάτες και προμηθευτές της
  3. Επιδιώκοντας επιβεβαίωση της αυτοδήλωσής της από οργανισμούς του εξωτερικού περιβάλλοντος
  4. Αποσκοπώντας σε πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης από εξωτερικό οργανισμό

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO-14001:2004 για την πιστοποιημένη επιχείρηση και την κοινωνία είναι:

  1. Μείωση κόστους διαχείρισης αποβλήτων
  2. Εξοικονόμηση σε κατανάλωση ενέργειας και υλικών
  3. Χαμηλότερα κόστη διανομής
  4. Βελτιωμένη επιχειρησιακή εικόνα προς ρυθμιστικές αρχές, πελάτες και την κοινωνία

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Λειτουργούν ως κρίσιμοι εφοδιαστικοί κρίκοι και συνδέουν επί μέρους παραγωγικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε εφοδιαστικές αλυσίδες στις οποίες οι μεταφορές είναι ενσωματωμένες. Η ποιότητα χρήσης και αξιοποίησης των προϊόντων (πρώτων υλών, υλικών και εξαρτημάτων για επακόλουθη εισροή σε γραμμές παραγωγής, προϊόντων προς μεταποίηση ή συναρμολόγηση, τελικών και καταναλωτικών προϊόντων κ.λ.π.), και η ικανοποίηση πελατών και καταναλωτών εξαρτώνται κατά μεγάλο ποσοστό από τις συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής.

Η PHOENIX δραστηριοποιείται σε υψηλής ποιότητας Παγκόσμιες θαλάσσιες, αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές και συνδυασμένες, φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές παρέχοντας στους πελάτες της υπηρεσίες μεταφορών, εκτελωνισμού, φορτοεκφόρτωσης, εναπόθεσης, αποθήκευσης και διανομής φορτίων και ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις που προκαλεί στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα της. Για τούτο, εντοπίζει και αξιολογεί τα περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν από τη λειτουργία της και διαχειρίζεται τα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος που εφαρμόζει, έτσι ώστε συνεχώς να διατηρεί και να βελτιώνει την περιβαλλοντική της επίδοση.

Η διοίκηση της PHOENIX δεσμεύεται σε συμμόρφωση με κάθε νομοθετική απαίτηση σχετιζόμενη με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και με απαιτήσεις των πελατών της, για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Για τον λόγο αυτό έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. Ο σκοπός του συστήματος είναι ότι όλες οι δραστηριότητες της PHOENIX που αφορούν συναλλαγές με το εσωτερικό και εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον να αναπτύσσονται όχι μόνο κάτω από συνεχή έλεγχο και επαγρύπνηση και να μην εξελίσσονται τυχαία, αλλά και να ανταποκρίνονται στη δέσμευση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών, τις νομοθετικές απαιτήσεις, καθώς και στη δέσμευση για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και πρόληψη της ρύπανσης.

Στα πλαίσια αυτά, αναπόσπαστο στοιχείο της Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος της εταιρείας, αναδεικνύεται η θέσπιση σκοπών και μετρήσιμων στόχων κατά τις τακτικές ανασκοπήσεις της Διοίκησης, που λειτουργούν σαν κύριος μοχλός για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεων του συστήματος που εφαρμόζει.

Τα παραπάνω απαιτούν κατανόηση και ενεργό συμμετοχή όλου του προσωπικού και των προμηθευτών, ώστε το σύστημα να έχει καταλληλότητα και συμφωνία με τους σκοπούς και στόχους Ποιότητας και Περιβάλλοντος και το πνεύμα της δήλωσης αυτής να μεταδίδεται και να διαχέεται σε όλους τους συνεργάτες της.


Αθανάσιος Γ. Καραγιάννης

Chief Executive Officer